Profil


FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.


VISI SEKOLAH
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI SEKOLAH
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

MOTTO SEKOLAH


    • Berusaha
    • Bertakwa
    • Berjaya
LOGO SEKOLAH

Maksud warna
Merah : Keberanian menempuh cabaran.
Kuning : Mempunyai semangat kesabaran dan ketabahan.
Biru : Kesungguhan dalam setiap pekerjaan.

Maksud lambang
Buku yang terbuka : Bermaksud ilmu yang dipelajari dan diamalkan.
Empat Gelang : Bermaksud permainan dan sukan.
Tiga Penjuru : Bermaksud 3 bidang utama dalam pendidikan(Kurikulum, Hal Ehwal Murid dan Ko- Kurikulum).
Bulan dan Bintang : Agama Islam sebagai agama rasmi negara.